Skład Wydziału Dyscypliny:

1. Michalski Grzegorz - Przewodniczący

2. Zając Mariusz - Wiceprzewodniczący

3. Janas Marian - członek

4. Niziołek Czesław - członek
Regulamin Wydziału Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie:I. Postanowienia ogólne


§ 1


Wydział Dyscypliny jest organem dyscyplinarnym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie działającym na podstawie § 38 i § 40 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie i niniejszego regulamin uchwalonego przez Zarząd Związku.


§ 2


1. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu dyscyplinarnego I-szej instancji należy w szczególności:


a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas lub w związku z zawodami piłkarskimi podlegającymi kompetencji Okręgowego Związku Piłki Nożnej,


b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych,


c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej,


d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Uchwały Antykorupcyjnej oraz przepisów wydanych przez Podkarpacki i Okręgowy Związek Piłki Nożnej,


e) orzecznictwo w sprawach przewlekłej realizacji prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


2. Wydział Dyscypliny jako organ II Instancji rozpatruje odwołania od orzeczeń Zarządów Klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej.


§ 3


1. Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


2. Przewodniczącym i członkiem Wydziału Dyscypliny nie może być członek Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


§ 4


1. Pracami Wydziału Dyscypliny kieruje jego Przewodniczący, a w przypadkach jego nieobecności Wiceprzewodniczący.


2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia, oraz informuje Zarząd OZPN o działalności Wydziału.


3. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny odbywają się w miarę potrzeb, a trakcie trwania sezonu nie rzadziej niż raz w tygodniu.


5. W sprawach poza orzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może podejmować decyzje jednoosobowo, informując Wydział na najbliższym posiedzeniu o jej treści.


§ 5


Sekretarz Wydziału prowadzi dokumentację i akta spraw oraz sporządza protokoły z posiedzeń Wydziału, które podpisuje wraz z Przewodniczącym posiedzenia.


§ 6


Uchwały Wydziału Dyscypliny w sprawach poza orzeczniczych zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Wydziału. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia.


§ 7


1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne nakłada się kary dyscyplinarne. Za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.


2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie, wymierza się jedną karę łączną stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.


3. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych, rodzaje kar dyscyplinarnych i ich wymiar oraz zasady karania określają postanowienia Regulaminu Dyscypliny Polskiego związku Piłki Nożnej oraz przepisy Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


II Postępowanie


§ 8


1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed jakimkolwiek organem orzekającym.


2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z urzędu lub na wniosek, niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.


3. Prawo składania do organów dyscyplinarnych wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy związkowe mają wydziały, komisje, kolegia Okręgowego Związku Piłki Nożnej, władze klubów, zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz działacze sportowi będący w strukturach OZPN.


4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 2-ch lat od zdarzenia stanowiącego podstawę do jego wszczęcia.


§ 9


1. W stosunku do podmiotów obwinionych o popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Wydział Dyscypliny może stosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach zawodników do uczestnictwa w zawodach na danym szczeblu, prawach klubu do uczestnictwa w rozgrywkach danej klasy lub zakazu rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, prawach trenera do prowadzenia drużyny w czasie meczów piłkarskich, działacza do reprezentowania klubu lub jednostki organizacyjnej Okręgowego Związku Piłki Nożnej, której jest członkiem, a także sędziego do prowadzenia zawodów na każdym szczeblu.


2. Zawieszenia, o których mowa w ust. 1 stosuje się w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, a przewidywany tok postępowania dyscyplinarnego będzie wymagał dłuższego okresu czasu.


3. Okres zawieszenia nie może być dłuższy od czasookresu przewidzianego na wymierzenie kary.


4. Zawieszenie niezwłocznie uchyla się, gdy ustaną przyczyny jego stosowania.


§ 10


1. Wydział Dyscypliny rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w pełnym składzie osobowym, bądź w trzyosobowych zespołach, o czym decyduje przewodniczący Wydziału w zależności od wagi sprawy, stopnia jej skomplikowania i grożących sankcji.


2. Przewodniczącego oraz członków Zespołu Orzekającego wyznacza Przewodniczący Wydziału Dyscypliny.


3. W przypadku, gdy w skład Zespołu Orzekającego wchodzi Przewodniczący Wydziału z urzędu pełni on funkcję Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.


4. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Wydziału, jeśli jest w składzie Zespołu lub jeden z członków wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.


§ 11


Celem wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni organ związkowy wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy.


§ 12


1. Po zebraniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, Przewodniczący Zespołu Orzekającego/Wydziału Dyscypliny wyznacza termin posiedzenia i zawiadamia zainteresowane strony o terminie posiedzenia i przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu /wzywa na posiedzenie.


2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Orzekającego/Wydziału Dyscypliny może wezwać na posiedzenie inne osoby niż wymienione w ust. 1 w celu wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zapewnienia stronom prawa do obrony.


3. Usprawiedliwienie nieobecności przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić przed rozpoczęciem posiedzenia w formie pisemnej a w nagłych wypadkach telefonicznie.


4.Nieusprawiedliwione niestawiennictwo osób prawidłowo wezwanych/poinformowanych na posiedzenie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba, że nieobecność którejkolwiek z tych osób uniemożliwiłoby wszechstronne wyjaśnienie sprawy bądź naruszone zostałoby prawo do obronny jednej ze stron postępowania.


5. W przypadkach nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się sędziów, obserwatorów i delegatów charakterze świadków przewodniczący Zespołu Orzekającego/Wydziału Dyscypliny występuję do Zespołu/Referatu Obsady z wnioskiem o nieuwzględnianie w obsadzie zawodów w/w osób do czasu stawienia się na posiedzeniu.


§ 13


1. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny/Zespołu są jawne dla stron. O nie jawności posiedzenia decyduje Przewodniczący Wydziału Dyscypliny/Zespołu.


2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutu, po czym strony zgłaszają ustnie swoje zdania i wnioski oraz przedstawiają stwierdzenia.


3. Każda ze stron uprawniona jest do zgłoszenia oświadczenia, co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych.


4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego głównego, asystenta, obserwatora i delegata na mecz, jak również na postawie innych dokumentów.


§ 14


1. Przewodniczący Wydziału Dyscypliny/Zespołu Orzekającego zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.


2. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny/Zespołu Orzekającego ogłasza przerwę w posiedzeniu wyznaczając następny termin posiedzenia.


3. Po zamknięciu posiedzenia, Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający odbywa naradę, bez udział stron, po czym wydaje orzeczenie.


4. Orzeczenie zapada zwykła większością głosów, przy czym żaden z członków Wydziału Dyscypliny/ Zespołu nie może wstrzymać się od głosu.


5. Członkowie Zespołu Orzekającego są zobowiązani do zachowania tajemnicy narady.


§ 15


1. Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający w I-szej instancji może:


1) orzec karę dyscyplinarną określoną w postanowieniach Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej lub przepisach Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej,


2) uznać, że zachodzi konieczność wymierzenia kary w wysokości zastrzeżonej dla organów dyscyplinarnych PZPN i przekazać sprawę do rozpatrzenia tym organom,


3) uniewinnić obwinionego,


4) odstąpić od wymierzenia kary:


a) jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania nie zebrano dostatecznych dowodów pozwalających na przyjęcie, że popełnione zostało przewinienie dyscyplinarne,


b) jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że sędzia zawodów udzielił napomnienia lub wykluczył z gry niewłaściwego zawodnika.


5) umorzyć postępowanie odwoławcze,


6) uznać się za niewłaściwy do wydania orzeczenia ze względu na charakter sprawy i przekazać ją do rozpoznania przez Sąd Koleżeński Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.


2. Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający w II-giej instancji może:


1) utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie,


2) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy, bądź uchylając to orzeczenie umorzyć postępowanie I-szej instancji /Zarząd Klubu/,


3) umorzyć postępowanie odwoławcze,


4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie przez organ I-szej instancji, przekazując sprawę należy wskazać jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy,


5) uchylić zaskarżone orzeczenie i wnioskować do organów dyscyplinarnych PZPN o wymierzenie kary, do której orzeczenia Wydział Dyscypliny jest nieuprawniony,


6) oddalić środek odwoławczy z powodu błędów formalno-prawnych.


3. Wykonanie kary dyskwalifikacji wymierzonej czasowo w wymiarze do 2-ch lat Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający może zawiesić, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące na okres próby wynoszący od 6-ciu do 2-ch lat.


4. Zawieszona kara podlega wykonaniu, gdy w okresie próby:


1) popełnione zostanie nowe, podobne do poprzedniego przewinienie, za które wymierzono karę dyscyplinarną,


2) zachowanie ukaranego jest sprzeczne z etyka sportową.


§ 16


1. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia wraz z ustnym uzasadnieniem.


2. Z uwagi na zawiłość sprawy, ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na okres do dwóch tygodni, o czym powiadamiane są strony.


3. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.


4. Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający w szczególnych przypadkach może nadać orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności.


§ 17


1. Rozpoznanie sprawy i ogłoszenie orzeczenia przez Wydział Dyscypliny/Zespół Orzekający winno nastąpić niezwłocznie, a najpóźniej do 30 dni od powzięcia wiadomości o przewinieniu dyscyplinarnym/.


2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może być wyjątkowych wypadkach wydłużony do roku, ze względu na zawiły charakter sprawy, czy utrudniony proces dowodowy. Po upływie tego terminu postępowanie dyscyplinarne umarza się.


§ 18


1. Po zakończeniu postępowania organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem – sporządzonym w ciągu 7 dni od ogłoszenia – obwinionemu, z pouczeniem o sposobie i terminie odwołania.


1. Orzeczenie kary wynikające z tzw. automatu nie uzasadnia się.


2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego przy Podkarpackim Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.


III Środki odwoławcze


§ 19


1. Odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny/Zespołu Orzekającego jako organu I-szej instancji skład się za jego pośrednictwem do Komisji Odwoławczej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez skarżącego, pisemnego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego.


2. Środek odwoławczy wniesiony po terminie, o którym mowa w ust. 1 lub w terminie, lecz nie opłacony nie podlega rozpoznaniu.


§ 20


1. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia, zarzuty przeciwko orzeczeniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody bądź okoliczności uzasadniające to żądanie.


2. Do odwołania należy dołączyć kserokopię dowodu opłacenia kaucji pieniężnej. Wysokości kaucji regulują postanowienia § 27 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.


§ 21


Środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Dyscypliny/Zespołu Orzekającego jako organu II-giej instancji reguluje § 24 Regulaminu Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.


IV. Postanowienia końcowe


§ 22


1. Wydział Dyscypliny w szczegółowo uzasadnionych przypadkach może zawiesić wykonanie już orzeczonej kary na okres 6-ciu miesięcy, przy czym zawieszenie wykonania kary wymierzonej w latach, miesiącach i dnia może nastąpić po odbyciu połowy kary.


5. Zawieszenie wykonanie kary organ dyscyplinarny może nałożyć na ukaranego wykonanie dodatkowych obowiązków.


6. W przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia kolejnego przewinienia dyscyplinarnego zawieszona kara podlega wykonaniu.


7. Decyzja w sprawie wykonania zawieszonej kary może być podjęta na posiedzeniu nie jawnym.


§ 24


1. Wydział Dyscypliny obwiązywany jest do prowadzenia rejestru orzeczonych kar dyscyplinarnych.


2. Na wniosek ukaranego, kara może być wykreślona z ewidencji po upływie 3-ch lat od daty jej odbycia lub upływu okresu próby.


3. Z chwilą skreślenia, karę uważa się za niebyłą.


§ 25


Prawo wykładni przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie.


§ 26


Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniony w drodze uchwały Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej.


§ 27


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: