Uchwała nr Vlll/194 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Plłkl Nożnej w sprawie zmian w uchwałe nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Na podstawie art.36 § l pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

l. W Uchwale nr 111/39  z  dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu  PZPN w sprawie statusu zawodników występujących  w  polskich klubach piłkarskich oraz  zasad zmian przynależności klubowej  wprowadza się następujące zmiany:


l. § 45 ust. l otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Czasowe transferowanie   zawodnika  na grę w innym klubie następuje   zgodnie  z umową i może być odpłatne. Czasowe transferowanie  zawodnika o statusie amatora jest dozwolone na okres obejmujący, co najmniej  jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego".

2. §45 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Niedopuszczalny jest kolejny, następujący po sobie transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu."

11. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: