Regulamin Rozgrywek rozdział VII par. 13, ust. 8 brzmi:


8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeżeli weryfikacja jest nieważna i nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędzia
może prowadzić mecz warunkowo, opisując szczegółowo zaistniałą sytuację w sprawozdaniu;

b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych;

c) aktualne karty zawodnicze, karty zdrowia oraz inne dokumenty określone przez organ prowadzący rozgrywki;

d) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach:

e) Licencje trenerskie. Trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej w celu okazania uprawnień. W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest prowadzić zawody.


OZPN Krosno biorąc pod uwagę powyższy zapis Regulaminu i w nawiązaniu do Komunikatu Wydział Gier z dnia 23 listopada 2013 roku informuje, że kurs opieki przed medycznej odbędzie się 15 marca 2014 roku (sobota) w restauracji Elwit ul. Zręcińska 82 o godz. 9,30. Opłatę za kurs w wysokości 40 zł należy uiścić w dniu kursu przy podpisywaniu listy obecności. Uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwudaniowy obiad. Zapisy uczestników na w/w kursu przyjmowane będą do dnia 10 marca zgłoszenia telefoniczne, email lub pisemnie. W celu należytego przygotowanie kursu, zgłoszenie musi zawierać; nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL. Osoby które dokonały już zgłoszenia, proszone są o uzupełnienie powyższych danych.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: