W nawiązaniu do Regulaminu Rozgrywek rozdział VII par. 13, ust. 8, który brzmi: 

8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty: 

a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeżeli weryfikacja jest nieważna i nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędzia może prowadzić mecz warunkowo, opisując szczegółowo zaistniałą sytuację w sprawozdaniu; 


b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych; 


c) aktualne karty zawodnicze, karty zdrowia oraz inne dokumenty określone przez organ prowadzący rozgrywki; 


d) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach, 


e) Licencje trenerskie. Trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej w celu okazania uprawnień. W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest prowadzić zawody. 
OZPN Krosno informuje, że w miesiącu marcu 2016 planuje zorganizować kurs opieki przed medycznej. Chętni na kurs zgłaszają się pisemnie, emailem lub telefonicznie, w terminie o dnia 10 marca 2016. Zgłoszenie winno zawierać: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, nazwę klubu. Jednocześnie informujemy, że ważność "Certyfikatu" wynosi dwa lata. Przewidywana opłata za kurs w wysokości 50 zł od osoby. Uczestnicy kursu otrzymają stosowne zaświadczenie - certyfikat o ukończeniu kursu oraz obiad.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: