Komunikaty do pobrania:

Komunikat nr 26

Komunikat nr 25

Komunikat nr 24

Komunikat nr 23

Komunikat nr 22

Komunikat nr 21

Komunikat nr 20

Komunikat nr 19

Komunikat nr 18

Komunikat nr 17

Komunikat nr 16

Komunikat nr 15

Komunikat dotyczący startu rozgrywek wiosna 2018

Komunikat nr 14

Komunikat dotyczący odwołanych meczy 29.10.2017

Komunikat nr 13

Komunikat nr 12

Komunikat nr 11

Komunikat nr 10

Komunikat nr 9

Komunikat nr 8

Komunikat nr 7

Komunikat nr 6

Komunikat nr 5

Komunikat nr 4

Komunikat nr 3

Komunikat nr 2

Komunikat nr 1