Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów mając na uwadze przepisy stwierdza, iż uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy nalezy pobrać od tych przychodów określonych w m.in. w art. 13 pkt 2, co do których kwota należności jest określona już w umowie (powołaniu, uchwale), miesięczna należność
z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł i należności te muszą być uzyskiwane z tego tytułu, jak również od tego samego płatnika.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca nie podpisuje z sędziami żadnych umów, Związek Piłki Nożnej deleguje sędziów na zawody organizowane przez wnioskodawcę, a wnioskodawca wypłaca im wynagrodzenie z tytułu wykonywania na zawodach czynności. W momencie wypłaty wynagrodzenia za dane zawody wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy dany sędzia będzie miał w danym miesiącu przychód wyższy czy niższy niż 200 zł.


W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo, iz wnioskodawca nie zawiera żadnych umów (np. zlecenia, o dzieło) z sędziami, to jednak otrzymują oni wynagrodzenie wypłacane na podstawie Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zatem zostaje im zlecone wykonanie określonych czynności. Z tego punktu widzenia przepis dotyczący opodatkowania ryczałtem ma zastosowanie w analizowanym przypadku.
Niemniej jednak, skoro z tego zlecenia nie będzie wynikało jaka jest wysokość należności miesięcznej, to oznacza, że nie będą spełnione warunki do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mogł mieć zastosowanie to z treści aktu, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie (zlecenia, uchwały, powołania) winna wynikać miesięczna kwota należności przysługująca z tego tytułu. Należy zauważyć, iż sędzia otrzymuje wynagrodzenie za sędziowanie na konkretnych zawodach, zatem zlecenie mu wykonania określonych czynności nie określa miesięcznej należności z tego tytułu.


Reasumując, w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla sędziego, jeśli nie jest określona miesięczna należność z powyższego tytułu należy pobrac zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, uwzględniając przy jej obliczaniu koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, nawet wówczas, gdy ostatecznie nalezność za miesiąc byłaby niższa niż 200 zł. Kwotę pobranego podatku należy wykazać w informacji PIT-11.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: