Będzie
bezpieczniej na imprezach sportowych? Międzynarodowa Konferencja
Naukowa w Iwoniczu
 
„Bezpieczeństwo
Imprez Masowych” Iwonicz 6-8.11.2011 r.


 


W dawnym Pałacu Załuskich w Iwoniczu (obecnie właścicielem
jest Uniwersytet Rzeszowski), rozpoczęła się w niedzielę 6 listopada 2011 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w
Iwoniczu
pn. „Bezpieczeństwo Imprez
Masowych” Iwonicz. Aspekty prawno- administracyjne, społeczne
              i praktyczne.


Organizatorami tego spotkania byli

Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania
                         i Administracji w
Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie. W konferencji brało udział około 100 osób (m.in. właściciele firm
ochrony osób i mienia, przedstawiciele sądów okręgowych, prokuratur oraz kilku
uczelni) w tym przedstawiciele słowackiej
                
i czeskiej policji.
 
Swoją
obecnością zaszczycił Wiceminister Sprawiedliwości
Piotr Kluz, Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Policji nadinspektor Józef
Gdański,
prof. dr hab. Stanisław
Sagan-
d
ziekan
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego, p
rof. dr
Stanisław Lipski- z Wyższej Szkoły
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

oraz
Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, Paweł
Pernal
. Największy beneficjentem iwonickiego spotkania uznano na samym
początku spotkania Kazimierz Grenia-
Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.Rozpoczynający obrady, przewodniczący
komitetu organizacyjnego


                 
dr

Stanisław Pieprzny
z Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego
,
mówił na początku, że jednym z celów
dzisiejszego spotkania jest wyjście nauki na przeciw praktyce, gdyż praktyka
jest także bliska nauce. Temat: „bezpieczeństwo” znalazło się w krajowym
programie badań na jednym z czołowych miejsc. W finansowaniu nauki
bezpieczeństwo jest priorytetowe.


Nadinspektor Józef Gdański rozpoczął wystąpienie od zdania, że
dobrze stało się, że doszło do takiej
konferencji tuż przed rozpoczęciem EURO 2012. Podkarpacie ma najniższy wskaźnik
zagrożenia w Polsce (na 100 tys. mieszkańców waha się ok. 1700, Podlaskie -
2100). Jesteśmy
                                   
w województwie bezpiecznym, ale nie
należy tak myśleć. Bezpieczeństwo to sprawa społeczna. Cieszę się, że o tych
sprawach aby było bezpieczniej możemy debatować nie tylko w gronie pracowników
policji, straży pożarnej i straży granicznej, ale także w gronie autorytetów
nauki polskiej, znamienitych uczelni. Ciekawym aspektem w woj. Podkarpaciem jest
symbioza służb mundurowych (narady, spotkania). Nie myślimy kategoriami jednej
instytucji ale wielu,. Zachęcamy do pracy, dyskusji
                co zrobić aby było jeszcze
bezpieczniej. Nie będziemy dzisiaj mówić
                      
o wypadkach, których liczba rośnie, nie będziemy
mówić o spadającym wieku potencjalnych przestępców, sprawców czynów, ale skupimy
się nad bezpieczeństwem podczas EURO. Łatwiej byłoby rozmawiać, gdyby były znane
wyniki losowania (
red.- 2 grudnia 2011 r.).
Cieszymy się, że bierzemy udział w takim przedsięwzięciu i po tych obradach
zostaną wypracowane konkretne wnioski dla potrzeb organizatorów i nauki. Podkarpacie to 648 klubów,
ponad 1250 drużyn, 160000 zawodników                  
i działaczy organizujących piłkę nożną-

mówił
Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej- Kazimierz Greń. Dyscyplina ta rozwija się. Powstają nowe obiekty sportowe i są
wykorzystywane do późnych godzin. Chwała
                
w tym miejscu władzom samorządowym, które to robią dla
młodzieży. Nawiązując do przyszłorocznej imprezy sportowej, nie boję się
organizacji EURO 2012, gdyż jest to kierowane przez UEFA i niektóre rzeczy
zostaną zrobione prawidłowe. Polski ZPN niewiele dołożył do organizacji EURO,
mimo że sztab działa już 3 lata. Bezpieczeństwo na Podkarpaciu jest
zorganizowane dobrze m.in. dzięki stałej współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji, w szczególności z p. Józefem Gdańskim.Nasz Podkarpacki Związek
ściśle współpracuje ze sztabem włączonym do organizacji EURO. Cieszę się z tego
udziału w dzisiejszej konferencji i dziękuję, że mogę posłuchać tych ciekawych
wystąpień. Staramy się włączać do tych działań, organizujemy szkolenia
kierowników                            ds.
bezpieczeństwa, szkolimy spikerów, którzy odgrywają bardzo ważną rolę na
meczach. Spotykamy się z klubami dwa razy w roku, zapraszani są tam
przedstawiciele policji, obserwatorzy. O ciężkich sprawach trzeba rozmawiać ze
wszystkimi, dlatego postawiłem sobie za cel, spotkanie z 900 sędziami na
Podkarpaciu. Tłumaczę im, że wychodząc na boisko pracują
      na swoje nazwisko i Podkarpacki
Związek Piłki Nożnej. Cieszę się, że mogę spotkać tutaj tak wiele osób
przyjaznych sportowi i pracujących
                         
dla bezpieczeństwa sportu. Przewodnicząca komitetu naukowego
konferencji prof. zw. dr hab. Elżbieta
Ura-
Kierownik Katedry Prawa Publicznego z Wydziału Prawa i Administracji UR
przekazała prowadzenie obrad planarnych prof. zw. dr hab.
Janowi Szreniawskiemu.O organizacji i dezorganizacji
społecznej w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych

mówił pierwszy prelegent prof. dr hab. Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Jan Maciejewski. Kilka rodzajów tłumów i
ich sposób działania pokazał prof. dr hab. Daniel Markowski (Tłum
jako podmiot zachowań zbiorowych
). Kolejne tematy to:
Kontrola bezpieczeństwa imprez masowych (prof.
dr hab. Jerzy Kowalski, mgr Marcin Jurgilewicz),
Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa w
związku z imprezami masowymi organizowanymi na terenie województwa
podkarpackiego (
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Andrzej Sabik), Problemy Armadnich Akci a Bezpecnostnich Opatreni v Ramci Verejneho
Poradku u Olomouckem Kraji

(Problematyka działań wojskowych i
środków
bezpieczeństwa w ramach
prawa i porządku w regionie
Ołomuńca)
-
                           
Kpt Bc Ludek Crha (Czechy),
Psychologiczno- administracyjne aspekty
bezpieczeństwa imprez masowych-
(dr Piotr Szreniawski),
Zakaz wstępu na imprezę masową jako
czynnik stymulujący bezpieczeństwo-
(Dr Jan Znajdek).


Drugą część sesji plenarnej prowadził prof. dr hab. Jan
Maciejewski,                  a referaty
wygłosili:


- dr hab.
prof. UR Monika Klejnowska- Ściganie przestępstw popełnianych na imprezach masowych
color:black"="Roman";
color:black"">;


- Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz-
Prawne aspekty funkcjonowania sądów
powszechnych podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;


- dr inż.
Tomasz Bąk- Imprezy masowe- obiekt ataków
terrostycznych
color:black"="Roman";
color:black"">;


- Zastępca
Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP podinsp. Małgorzata Dorociak, mł. asp.
Grzegorz Żuk- Zjawisko chuligaństwa stadionowego
                    
i związana z tym przestępczość kryminalna- zarys
subkultury szalikowców piłkarskich
color:black"="Roman";
color:black"">;


- dr Jarosław Dobkowski-
Charakter prawny i rola opinii komendanta
Policji w zabezpieczaniu imprezy masowej;


- nadkom.
Krzysztof Piskor- Omówienie
najistotniejszych założeń programu prewencyjnego „Pseudokibic” przyjętego do
realizacji przez KWP                        w
Rzeszowie na lata 2008- 2012
color:black"="Roman";
color:black"">.


 


Po krótkiej dyskusji i obiedzie cała grupa wyjechała do
centrum Iwonicza Zdroju, a następnie do Rymanowa Zdroju i sanockiego skansenu,
gdzie podziwiali otwarte niedawno Miasteczko Galicyjskie.


 


Wtorkowe obrady rozpoczął o godz. 9.00 prof. UMCS w Lublinie
dr hab. Jerzy Stelmasiak. Prof. dr
hab. Janusz Płaczek i dr inż. Paweł Górski mówili
                
o punktach holowania pojazdów samochodowych jako niezbędnym elemencie
systemu bezpieczeństwa imprez masowych.
Gen. Henryk Tokarski przedstawił
dowodzenie operacjami policyjnymi. Do
zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na terenie Polski i Ukrainy
odnieśli się w referatach dr Ryszard Głukowski (Bezpieczeństwo Turnieju Finałowego EURO 2012 a możliwość tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej       w
RP
) oraz Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP nadkom. Mariusz Dzioba (Charakterystyka
działań policji na trasach przemieszczania i w czasie przejazdu uczestników
imprez masowych, w tym również w aspekcie przygotowań KWP w Rzeszowie do
zabezpieczenia EURO 2012 UEFA
).
Ochrona imprez masowych w aspekcie praktyki
- Włodzimierza Woźniaka,
zakończyła trzydniową konferencję.


 
Bogusław Szczurek
www.sportkrosno.pl


 

Podziel się tą informacją ze znajomymi: